توانا بود هر که دانا بود - دانا و توانا


شعر کامل توانا بود هر که دانا بود ، معنی شعر کامل توانا بود هر که دانا بود ، مقاله درمورد شعر کامل توانا بود هر که دانا بود. شاعر توانا بود هر که دانا بود یا دانا بود هر که توانا بود از کیست؟
با شرکت طراحی سایت دانا و توانا همراه باشید

با شرکت طراحی سایت دانا و توانا همراه باشید

شعر نو توانا بود هر که دانا بود

توانا بود هر که دانا بود؟؟؟

توا نا بود هر که نادان بود
در این روزگاری که غو غا بود
اگر دانش و علم این حمل بود
نه بر گردن هر حمیر بند بود
کسی را بود علم در پیش رو
جها ن را کند در دمی زیر و رو؟
اگر علم بودی درفش کیان
با نا بودی کس ندادی نشان
توانا بود هر که دانا بود
عمل راست آرد چه آ گا بود
به یک دست با علم جان مید هی
به دست دگر جان ز تن میکنی؟
اگر این بود بازی کو دکان
چگونه تو از آن نما ئی بیان
کمی فکر باید نمود ن در این
که دانش نه این است روی زمین
چنین گفت پیغمبر راست گوی
ز گهواره تا گور دانش بجو ی
نه زنجیر کن دست خود را چنین
نه با نام علمت نگون کن زمین
توا نا بود هر که دا نا بود
کسی دا نشش هست وا لا بود
نه بت باشد و سنگ خارا بود
نه مجهو ل راهی به صحرا بود


"توانا بود هرکه دانا بود"


"توانا بود هرکه دانا بود"
توانا ترین فرد عالم علی
توانا نه شاید شدن بی ولی
توانا گری، گر که خواهی روی
در اندیشه ی دین، ز دنیا بری
توانا بود هرکه اندیشه داشت
ز دانایی اندر دلش دانه کاشتکاش میشُد به حدِ چشمها توانا بود
چشمـها، چشمۀ بیرون زدنِ اِحساسند
کاش میشُد
به حـدِّ چشمها توانا بود
کاش میشُد که
زبان گَر به دروغی چَرخید
چند روزی به شکنجه ،زیرِ دندانها بود
دشت وصحرا گاهی،
به تلاش اندکی آباد است
گاهی اما عُمری،
به امیدی واهی، بر باد است.


توانا بود
پشت دالان خشک دلم حبس کشیدم
رسیدن تا مرز رویای بوسیدن تو
باز نرسیدن، نرسیدن
توانا بود هر که طناب دار بود
از شوق دیدنت زیر صندلی حواسم را کشیدم


پند فردوسی
توضیح:
معلمی گفت توانا بود هرکه..؟

دانش اموزی ادامه داد"توانا بود هرکه دارا بود"

ز ثروت دل پیر برنا بود تهی دست به جایی نخواهد رسید اگر چه شب و روز کوشا بود

ندانست فردوسی پاکزاد که شعرش در این ملک بیجا بود
گر او را خبر بود از این روزگار که زر بر همه چیز والا بود
نمیگفت آن شعر معروف را "توانا بود هرکه دانا بود...

جواب من:

توانا بود هر که دانا بود
زعلم و هنر شخص دارا بود

تهی مغز به جایی نخواهد رسید
اگر چه شب و روز کارا بود

ابرقدرت امروز ندارد که نفت؟
کسی نیست چو اعراب دارا بود

بود غرب توانا به هر رویداد
چو دانا بود او توانا بود

ولی کل اعراب این روزگار
بسی ناتوان پیش دانا بود

چه خوش گفت فردوسی پاکزاد
که شعرش پر از پند و معنا بود

توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود


توانا بود...
"توانا بود هر که *دارا بود"

که دارا تواند توانا بود

#محسن مرادی مصطفالو
توانا بود
شما عبارت "توانا بود توانا بود هر ..." را انتخاب کرده اید ، جستجو در فرهنگ لغت برای یک کلمه انجام می شود و لطفا یک کلمه را فقط انتخاب نمائید.

توانا بود هر که دارا بود
دلارش زیاد و رهش وا بود
خودش ساکن شهر تهران ولی
زن و بچه اش در اروپا بود
برای رسیدن به پست و مقام
همیشه پی جنگ و دعوا بود
در اینجا سر سجده باشد مدام
در آنجا فقط فکرژیلا بود
سر کیسه را هرکجا شل نمود
قوانین چه کشکی در آنجا بود
خدا را بر آن بنده افزایش است
که از جنس داراترین ها بود
نه مثل من گشنه ی بینوا
همیشه غمش نان فردا بود
#علی_اسلام_نیا
28/5/97